.

Aktuality

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č....
Mapa


WaldviertlerSparkasse

Aktuality

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. zákona č.171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů společnosti TREBI s.r. o. IČ : 634 68 719 Masarykova 413/34, 602 00 Brno, 602 00 Brno, provozovna a adresa pro doručování Marie Majerové 751/6, Třebíč PSČ 674 04 VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému: 1) písemně elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@security-monit.cz, tato e - mailová adresa je určena pouze pro příslušnou osobu a nemá k ní přístup žádná nepověřená soba v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu: SECURITY MONIT s.r.o. Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno s vyznačením na obálce „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“. 2) ústně telefonicky na telefonním čísle +420 739 480 453 (telefonní hovor bude s předchozím souhlasem volajícího nahráván) na žádost oznamovatele o osobní jednání, po telefonickém objednání (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) místo schůzky v budově TREBI, Marie Majerové 751/6, Třebíč, PSČ 674 04 PŘÍSLUŠNÁ OSOBA Jiří Rybníček - tel. kontakt +420 739 480 453 za účelem oznámení v pracovních dnech v době od 09.00 -14. hod. nebo zanechte vzkaz budete zpětně kontaktován. Informace OZNÁMENÍ - je situace , kdy oznamovatel (zaměstnanec společnosti)upozorní na možné protiprávní jednání , o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, za toto oznámení nesmí být nijak postižen a požívá ochrany ze zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – je osoba oprávněná převzít oznámení a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h), c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona, d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně, e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 k nahlédnutí www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171

Zpět